NuortenMinne -yhteisöhoito

Avominne klinikat tarjoavat yhteistyössä Terapia Notkelman sekä Oivalluksen Aika kanssa kuntoutusta päihde- ja peliriippuvuuksien kanssa kamppaileville lastensuojelu- ja jälkihuoltonuorille.

NuortenMinne perustuu Kela-rahoitteisen Pura-hankkeen kokemuksiin.

Tausta ja tarve

Syksyllä 2022 kerätty tutkimusaineisto osoittaa, että suomalaisten huumeiden käyttö on yleistynyt. Yhä useammalla 15–69-vuotiaalla suomalaisella on omakohtaista kokemusta huumeista. (Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2022.)

Suomi on EU:n kärkimaa alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemissa. Monet nuoret huumeiden käyttäjät ajautuvat rikollisuuteen ja syrjäytyvät opinnoista sekä yhteiskunnasta. Nuorten jengikulttuurien ytimessä ovat huumeet ja niiden laiton kauppa. Hyvinvointialueilla ei ole tarjolla riittävästi palveluja alle 18-vuotiaille nuorille tai nuorille aikuisille päihteidenkäyttäjille.  

 

Hoidon tarkoitus ja tavoite

Tarkoituksena on tarjota ratkaisuja tähän kasvavaan ongelmaan ja auttaa nuoria luomaan omaa toimintakulttuuria, jota eivät ohjaa päihteet ja laittomat toimintamallit. Nuorta autetaan kokonaisvaltaisesti toipumaan riippuvuudesta ja rakentamaan tasapainoista, tervettä identiteettiä. Näin estetään nuoren syrjäytyminen ja vahvistetaan nuoren ja nuoren läheisten hyvinvointia.  

Monilla nuorilla on vaikeuksia päihteiden käytön ja pelaamisen kanssa. Mikäli tilanne etenee hallitsemattomaksi, voidaan alaikäisten kohdalla päätyä huostaanottoon. Huostaanotto on kriisi niin nuorelle kuin hänen läheisilleen, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia nuoren elämänkulkuun.

Huostaanoton jälkihuoltovaiheessa oman elämän vapaus ilman elämän hallinnan ylläpitämiseen tarvittavaa riippuvuuspuolen tietoa, ohjausta ja oppeja vie nuoren herkästi entistä syvemmälle ongelmissaan. Jälkihuollossa oleva nuori tarvitseekin erityistä ohjausta ja tukea kohti päihteetöntä elämää ja kulttuuria.

Nuorilla on usein myös erilaisia mielenterveydellisiä haasteita elämässään, joita hallitsematon päihteiden käyttö tai rahapelaaminen pahentavat. Tästä syystä onkin syytä ottaa nuori kokonaisvaltaisesti huomioon, tarjota hänelle turvallinen, luottamuksellinen ympäristö ja ammatillinen ohjaus elämänhallinnan tueksi ja päihteettömyyden vakiinnuttamiseksi. NuortenMinne -yhteisöavohoito sopii erinomaisesti jälkihuoltonuorille sekä alle 18-vuotiaille, joilla riippuvuus on jo kehittynyt ja se on alkanut tuottamaan vaikeuksia elämänhallintaan ja hyvinvointiin.  

NuortenMinne on hyvä vaihtoehto alle 18-vuotiaille nuorille, joilla olisi edessään sijoitus lastensuojelulaitokseen päihteidenkäytön vuoksi. Jos nuori on jo sijoitettuna, NuortenMinne mahdollistaa nuoren kotiutumisen esim. kiireellisen sijoituksen jälkeen ja tukee toipumisprosessia kotiympäristössä. NuortenMinnen kautta nuori saa kokonaisvaltaista tukea päihteettömän identiteetin rakentamiseen ja nuorten läheisiä ohjataan nuoren tukemisessa. NuortenMinne mahdollistaa koko perheen toipumisen nuoren päihdeongelman vaikutuksista. 

Ratkaisuna yhteisöavohoito NuortenMinne

  Tarjoamme tähän ratkaisuksi matalan kynnyksen yhteisöavohoitoa, joka perustuu seuraaviin arvoihin ja tekijöihin: 

     • välittäminen ja auttaminen 
     • yhteisöllisyys ja uuden päihteettömän yhteisökulttuurin luominen 
     • osallisuus ja kokemuksellisuus 
     • yhdessä oppiminen ja jakaminen 
     • oman identiteetin etsiminen ja löytäminen 
     • turvallisuus 

  Ohjaukset ja hoidon aloitus  

   Nuoret tulevat NuortenMinnehoitoon hyvinvointialueen/ lastensuojelun/ sosiaalihuollon/ jälkihuollon ohjauksien kautta.

   Ennen hoidon aloitusta on hyvä järjestää verkostotapaaminen, missä paikalla on nuoren lisäksi Avominnen ohjaaja ja nuoren huoltaja sekä muuta mahdollista nuoren verkostoa, esim. lastensuojelun työntekijä.

   Tapaamisessa käydään läpi ohjaukseen johtanut taustatilanne, tehdään toteuttamissuunnitelma ja tutustutaan NuortenMinne ohjaajaan ja toimintaan sekä sovitaan verkoston kanssa mahdollisista tulevista verkostotapaamisista.

   Toteutussuunnitelman teon tarkoituksena on kartoittaa tarve ja motivoida nuorta hoitoon.  

   NuortenMinne toiminta 

   NuortenMinne toimii yleensä iltapäivisin. Toiminta on yhteisöllistä ryhmätoimintaa, missä jokainen oppii puhumaan ja kuuntelemaan ja luottamaan ryhmään sekä ohjaajaan. Metodeina hyödynnämme nuoren identiteettiä rakentavia toimintatapoja, kuten ratkaisu- ja voimavarakeskeistä terapiaa, kognitiivista terapiaa sekä Avominnen omaa 12 askeleen ammatillista riippuvuuksien hoitometodiikkaa.

   Ryhmäohjauksen lisäksi nuoren on aina tarpeen mukaan mahdollista päästä keskustelemaan kahden kesken ohjaajan kanssa, jolloin päästään helpommin käsittelemään mm. päihteiden käytön tuomia traumoja, häpeää ja pelkoja turvallisessa ympäristössä. Varsinkin lastensuojeluikäisten kanssa korostuu ohjauksissa myös kasvatuksellinen osuus. Kokoontumistiloina voi olla esim. kunnan, hyvinvointialueen tai Avominne klinikoiden toimipiste tai mahdollinen lastensuojelun sijoituspaikka. 

   Ohjaajat ovat Avominnen kouluttamia ohjaajia, joilla on joko oma kokemus päihteidenkäytöstä ja toipumisesta tai kokemus päihdeperheessä elämisestä.  

   Referenssi

   NuortenMinne -hoito perustuu 2,5 vuotiseen KELA:n rahoittamaan PURA tutkimus- ja kehityshankkeeseen, missä moniongelmaisille nuorille (mt-diagnoosi ja haitallinen päihteiden käyttö) kehitettiin moniammatillisesti toteutettua työelämäkuntoutusta ja -valmennusta yhdistettynä Avominne klinikoiden päihdehoitoon ja identiteettityöskentelyyn. Tulokset olivat todella rohkaisevia. Puolet alkujaan moniongelmaisista nuorista, jotka kävivät PURA:n läpi suuntautui päihteettä työ- tai opiskeluelämään.  

   Avominne seuraa jatkuvasti vaikuttavuutta ja tulokset ovat hyviä. 

   NuortenMinne -hoidon kesto ja pysyvän toimintakulttuurin luominen 

   NuortenMinne hoidon intensiivijakso kestää 8 viikkoa, joista ensimmäisen neljän viikon aikana tapaamisia 3 krt viikossa ja toisen neljän viikon aikana 2 krt viikossa. Kahdeksan viikon intensiivijakson jälkeen pyritään järjestämään hoidon käyneille nuorille kerran viikossa jatkohoito, joka kokoontuu joko vertaisryhmän tavoin tai ammatillisesti ohjatusti. Lisäksi pyritään luomaan yhteisöllisyyttä ylläpitävä päihteetön kulttuuri, jossa toiminta jalkautuu esim. nuorten omiin, päihteettömyyttä tukeviin tiloihin, joissa he voisivat pitää yllä hoidossa opittuja vertaisryhmässä käynnin taitoja.

   Toteuttajat 

   Avominne toteuttaa NuortenMinne -hoitoa yhteistyössä Terapia Notkelma ja Oivalluksen Aika kanssa.

   Lisätietoja voit tiedustella  Avominne klinikoiden yhteyshenkilöltä:

   Mika Arramies

   Mika Arramies

   MtpLH, sos.ohjaaja, työnohjaaja (STOry)

   © NuortenMinne 2024